Αποφθέγματα διασήμων προσώπων για την Ελλάδα

“ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ” θα διάβαζε ο επισκέπτης στο μπροστινό αέτωμα του Ναού του Απόλλωνος αν τύχαινε να περάσει από το Δελφικό μαντείο πριν το 393μ.χ. και πριν την καταστροφή του από τους “βαρβάρους”. 
Όταν όμως αναχθεί η αναγκαιότητα αυτογνωσίας της μονάδας, στην αναγκαιότητα αυτογνωσίας της ομάδος που συναπαρτίζουν οι επιμέρους μονάδες, ποιά η ορθότερη μέθοδος από την παρατήρηση των όσων έχουν να πουν για τους Έλληνες οι ξένοι που εγνώρισαν και εθαύμασαν όλα όσα οι πρόγονοί μας κληροδότησαν ως πολιτισμό;  

Marcus Tullius Cicero (106 b.c. – 43 b.c.) [Λατίνος Κλασικός]

 • “Deorum lingua est lingua Graecorum”
(Η γλώσσα των θεών είναι η Ελληνική γλώσσα)
 • “Totum Graecorum est”
(Όλα είναι Ελληνικά) *['Ολα προέρχονται από τους Έλληνες]
 • “Nihil Graeciae humanum, nihil sanctum”
(Τίποτα δεν είναι πιο ανθρώπινο, πιο ιερό από την Ελλάδα)

Quintus Horatius Flaccus (65 b.c. – 8 b.c.) [Ρωμαίος λυρικός ποιητής]

 • ‘Though Greece was conquered, she defeated the conqueror and imported the arts in the uncivilized Latium”
(Παρ’ ότι η Ελλάς κατακτήθηκε, αυτή νίκησε τον κατακτητή και εισήγαγε τις τέχνες στο απολίτιστο Λάτιο)

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) [Γερμανός συγγραφεύς]

 • “What the mind and the heart is for a human being, Greece is for humanity”
(Ότι το μυαλό και η καρδιά είναι για το ανθρώπινο σώμα, είναι η Ελλάς για την ανθρωπότητα)

Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759-1805) [Γερμανός ποιητής, φιλόσοφος και Ιστορικός]

 • “Damned Greek, you found everything; philosophy, geometry, physics, astronomy… you left nothing for us”
(Καταραμένε Έλληνα ανακάλυψες τα πάντα, φιλοσοφία, γεωμετρία, φυσική, αστρονομία… δεν άφησες τίποτα για εμάς)
 • “The Greeks put us to shame not only by their simplicity, which is foreign to our age; they are at the same time our rivals, nay, frequently our models, in those very points of superiority from which we seek comfort when regretting the unnatural character of our manners. We see that remarkable people uniting at once fullness of form and fullness of substance, both philosophizing and creating, both tender and energetic, uniting a youthful fancy to the virility of reason in a glorious humanity”.
(Οι Έλληνες μας εντρόπιασαν όχι μόνο με την απλότητά τους, που είναι ξένη στην εποχή μας, είναι ταυτόχρονα ανταγωνιστές μας, όχι, συχνά τα πρότυπά μας, σε αυτά ακόμη τα σημεία ανωτερότητας από τα οποία αναζητούμε ανακούφιση όταν μετανοούμε για τον αφύσικο χαρακτήρα των τρόπων μας. Βλέπουμε πως αξιοθαύμαστοι άνθρωποι ενώνοντας με μιάς ολότητα της μορφής και ολότητα της ουσίας, φιλοσοφίζουσα και δημιουργική, τρυφερή και δυναμική, δίνοντας νεανική ζωηρότητα στην αρρενωπότητα του λόγου σε μιαν ένδοξη ανθρωπότητα)

William Cullen Bryant (1794-1878) [Αμερικανός ρομαντικός ποιητής]

 • “Greece was the real cradle of liberty in which the earliest republics were rocked. We are the pupils of the great men, in all the principles of science, of morals, and of good government”.
(Η Ελλάς υπήρξε το αληθινό λύκνο της ελευθερίας στο οποίο σφυριλατήθηκαν οι πρώτες πολιτείες. Εμείς είμαστε οι μαθητές [αυτών] των μεγάλων ανδρών, σε όλες τις αρχές της επιστήμης, της ηθικής και της καλής διακυβέρνησης)

George Bernard Shaw (1794-1878) [Ιρλανδός θεατρικός συγγραφεύς]

 • ‘If in the library of your house you do not have the works of the ancient Greek writers, then you live in a house with no light”.
(Εαν στη βιβλιοθήκη του στπιτιού σου δεν έχεις τα έργα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τότε ζεις σε ενα σπίτι χωρίς φως)

Helen Adams Keller (1880-1968) [Αμερικανίδα συγγραφευς, "ακτιβίστρια" και λέκτωρ]

 • “If it is true that the violin is the most perfect of musical instruments, then Greek is the violin of human thought”
(Εαν αληθεύει πως το βιολί είναι το τελειότερο των μουσικών οργάνων, τότε Ελληνικό είναι το “βιολί” της ανθρώπινης σκέψης)

Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) [Γερμανός ιστορικός και αρχαιολόγος]

 • “The only way for us to become great, or even inimitable if possible, is to imitate the Greeks”
(Ο μόνος τρόπος για εμάς να γίνουμε σπουδαίοι ή ακόμη και απαράμιλλοι, αν αυτό είναι δυνατό, είναι να μιμηθούμε τους Έλληνες)

Ibn Khaldun (1332-1406) [Άραβας ιστορικός, λόγιος, θεολόγος και πολιτικός]

 • “We have to admit that the whole Islam, except the religion, was Greek. Betrayal against the Greeks by the Islamic nations, equals betrayal against their own nature”
(Πρέπει να παραδεχτούμε πως όλο το Ισλαμ, εκτός της θρησκείας, ήταν Ελληνικό. Προδωσία ενάντια των Ελλήνων από τα Ισλαμικά έθνη, ισούται με προδωσία ενάντια στην ίδια τους τη φύση)

Sir Henry James Sumner Maine (1822-1888) [Συγκριτικός νομολόγος και ιστορικός]

 • “Except the blind forces of nature, nothing moves in this world which is not Greek in its origin”
(Εκτός των τυφλών δυνάμεων της φύσεως, τίποτα δεν κινείται σε αυτόν τον κόσμο που να μην είναι Ελληνικό στις καταβολές του)

Wilhelm Von Humboldt (1767-1835) [Διπλωμάτης, φιλόσοφος και λόγιος]

 • “In the Greeks alone we find the idea of that which we would like to be and produce… from the Greeks we take something more than earthly – almost godlike”.
(Στους Έλληνες και μόνο βρίσκουμε την ιδέα αυτού που θα θέλαμε να είμαστε και να παράγουμε… από τους Έλληνες παίρνουμε κάτι περισσότερο από γήινο – σχεδόν θεϊκό)
 • “For us the Greeks step out of the circle of history. Knowledge of the Greeks is not merely pleasant, useful or necessary to us – no, in the Greeks alone we find the idea of that which we should like to be and produce”.
(Για εμάς οι Έλληνες στέκονται έξω από τον κύκλο της ιστορίας. Η γνώση των Ελλήνων δεν είναι μόνο ευχάριστη, χρήσιμη ή απαραίτητη για εμάς – όχι, στους Έλληνες και μόνο βρίσκουμε την ιδέα αυτού που θα έπρεπε να θέλουμε να είμαστε και να παράγουμε)

Johann Gottfried von Herder (1744-1803) [Γερμανός φιλόσοφος, ποιητής και κριτικός λογοτεχνίας]

 • “As flowers adorn the earth and stars the sky, so does Greece the world”.
(Όπως τα λουλούδια στολίζουν τη γη και τα αστέρια τον ουρανό, έτσι και η Ελλάδα [στολίζει] τον κόσμο)

Francois Rabelais (1744-1803) [Γάλλος αναγεννησιακός ποιητής]

 • “It’s a shame to be called “educated” those who do not study the ancient Greek writers”
(Είναι ντροπή να αποκαλούνται “μορφωμένοι” αυτοί που δεν μελετούν τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς)

Mainichi Shimbun” (1940) Ιαπωνική Εφημερίδα

 • “Our country, in which virtue is especially honored, watches with admiration the struggle of the Greeks in Albania; we are so much touched, that, by letting aside every other feeling, we shout: LONG LIVE HELLAS!”
(Η χώρα μας, στην οποία τιμάται ιδιαίτερα η αρετή, παρακολουθεί με θαυμασμό τον αγώνα των Ελλήνων στην Αλβανία. Είμαστε τόσο συγκινημένοι, που, αφήνωντας στην άκρη κάθε άλλο συναίσθημα, φωνάζουμε: ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ!)

Leo Tolstoy (1828-1910) [Ρώσσως Συγγραφευς]

 • “Without Greek studies, there is no education”
(Δίχως Ελληνικές σπουδές, δεν υπάρχει εκπαίδευση)

Franklin D. Roosevelt (1882-1945) [32ος Πρόεδρος των Η.Π.Α.)

 • "All free people are deeply impressed by the courage and steadfastness of the Greek nation which is defending itself so valiantly"
(Όλοι οι ελεύθεροι άνθρωποι είναι βαθιά εντυπωσιασμένοι από το κουράγιο και την προσήλωση του Ελληνικού έθνους που αμήνεται τόσο γεναία)

Victor Hugo (1802-1855) [Γάλλος ποιητής]

 • “It is great to descent from Greece, the land that gave the light to the world”
(Είναι σπουδαίο να κατάγεσαι από την Ελλάδα, τη χώρα που έδωσε το φως στον κόσμο)

Frederich II Βασιλιάς της Πρωσσίας (1712-1786)

 • “We are children of the Greeks”
(Είμαστε παιδιά των Ελλήνων)

Jonathan Miller of Vermont (1797-1847) [Αμερικανός μεταρρυθμιστής, νομικός και λέκτωρ. Φιλέλλην που ήρθε στην Ελλάδα και πολέμισε ως εθελοντής]

 • “i have fared like a Greek, and with the Greeks i am willing to suffer for the cause of religion and freedom. [...] My life is devoted to the overturning of the Turkish Empire. God is in the side of Greeks (1824)”
(Έχω υπάρξει ως Γραικός, και με τους Γραικούς διατίθεμαι να υποφέρω για τον αγώνα της θρησκείας και της ελευθερίας. [...] Η ζωή μου είναι αφοσιωμένη στην ανατροπή της Τουρκικής αυτοκρατορίας. Ο θεός είναι στο πλευρό των Γραικών – 1824)

Federico Krutwig Sagredo (1921-1998) [Ισπανός (Βάσκος) συγγραφεύς και πολιτικός]

 • “Our western civilization was born in Hellas, and in its Origins as well as in its Future development, was always Hellenic and never the result of contributions by any other region or nation. This is why it is not enough for us to know Hellenic linguistic terms only; these are often forgotten. The romans used to say that Hellas was the mother of all knowledge, and this truism has not changed since then”.
(Ο δυτικός πολιτισμός μας γεννήθηκε στην Ελλάδα, και στην καταγωγή του καθώς επίσης και στη μελοντική του εξέλιξη, υπήρξε πάντοτε Ελληνικός και ποτέ το αποτέλεσμα συμβολής καμίας άλλης περιοχής ή έθνους. Γι’ αυτό το λόγο δεν είναι αρκετό μόνο να γνωρίζουμε Ελληνικούς γλωσσικούς όρους. Αυτοί συχνά ξεχνούνται. Οι Ρωμαίοι συνήθιζαν να λένε πως η Ελλάς ηταν η μητέρα κάθε γνώσης και αυτή η αλήθεια δεν έχει αλλάξει από τότε)

François-Marie Arouet [Voltaire] (1694-1778) [Γάλλος διαφωτιστής, συγγραφεύς και φιλόσοφος]

 • “Defend Greece, because to them we owe our lights, our sciences and all of our virtues”.
(Υπερασπιστείτε την Ελλάδα, διότι σε αυτούς οφείλουμε τα φώτα μας, τις επιστήμες και όλες μας τις αρετές) 
“ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ” όμως μας παραγγέλει ένα άλλο από τα Δελφικά παραγγέλματα. Ας μη βιαστούμε να θεωρήσουμε εαυτούς άξιους να σηκώσουν το βάρος αυτών των λόγων, διότι αυτοί, δεν απευθήνονται σε εμάς, αλλά σε αυτά όλα, που κάποιοι πριν από εμάς, μας έδωσαν παρακαταθήκη και θέλησαν έτσι να μας οδηγήσουν στο δρόμο που αυτοί χάραξαν, κρατώντας το διαρκή παιδεμό κοντύλι στο ένα τους χέρι και τη φιλοσοφία δάδα στο άλλο να τους φωτίζει τη δύσκολη ατραπό της αρετής.
Ας ειδούμε λοιπόν στα ησυχα νερά της λίμνης το πρόσωπό μας με καθάριο μάτι, να ειδούμε αν είμαστε όμορφοι ως αν ο Νάρκισσος, και όπως οι προγόνοι μας ονειρεύτικαν, καθώς έδιναν τη ζωή τους για ζωή μας, το μέλλον τους για δικό μας, ή μήπως στην κεφαλή μας εφύτρωσαν φίδια και ξάφνου ειδούμε πρόσωπο μέδουσας και παγώσει το αίμα στις φλέβες μας, σάμπος το αλλότριο να μας κατέφαγε και εγέννησε στη συνείδησή μας αυγά έχιδνας, που ο καρπός τους κατέφαγε τα σωθικά του είναι μας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Στάσου στα πόδια σου. Αγωνίσου. Μη μιζεριάζεις.

4 τρόποι να καταπολεμήσετε τις κρίσεις πανικού μια για πάντα

Γάτα - προστατεύει εσάς και το σπίτι σας από φαντάσματα και...